پلن های مشاوره تدریس زبان

پلن های کوچینگ مدرسان و مدیران

بهبود عملکرد مدرسان و مدیران
150 هزار تومان
 •  توسعه فردی مدیران و مدرسان زبان
 •  انضباط شخصی و سازمانی
 •  تبلیغات آموزشگاه زبان
 •  تصمیم گیری شخصی و سازمانی
 •  یافتن نقاط قوت شخصی و سازمانی
 •  تصمیم گیری شخصی و سازمانی

پلن های کوچینگ مدرسان و مدیران

بهبود عملکرد مدرسان و مدیران
150 هزار تومان
 •  توسعه فردی مدیران و مدرسان زبان
 •  انضباط شخصی و سازمانی
 •  تبلیغات آموزشگاه زبان
 •  تصمیم گیری شخصی و سازمانی
 •  یافتن نقاط قوت شخصی و سازمانی
 •  تصمیم گیری شخصی و سازمانی

پلن های کوچینگ مدرسان و مدیران

بهبود عملکرد مدرسان و مدیران
150 هزار تومان
 •  توسعه فردی مدیران و مدرسان زبان
 •  انضباط شخصی و سازمانی
 •  تبلیغات آموزشگاه زبان
 •  تصمیم گیری شخصی و سازمانی
 •  یافتن نقاط قوت شخصی و سازمانی
 •  تصمیم گیری شخصی و سازمانی

پلن های کوچینگ مدرسان و مدیران

بهبود عملکرد مدرسان و مدیران
150 هزار تومان
 •  توسعه فردی مدیران و مدرسان زبان
 •  انضباط شخصی و سازمانی
 •  تبلیغات آموزشگاه زبان
 •  تصمیم گیری شخصی و سازمانی
 •  یافتن نقاط قوت شخصی و سازمانی
 •  تصمیم گیری شخصی و سازمانی

پلن های کوچینگ مدرسان و مدیران

بهبود عملکرد مدرسان و مدیران
150 هزار تومان
 •  توسعه فردی مدیران و مدرسان زبان
 •  انضباط شخصی و سازمانی
 •  تبلیغات آموزشگاه زبان
 •  تصمیم گیری شخصی و سازمانی
 •  یافتن نقاط قوت شخصی و سازمانی
 •  تصمیم گیری شخصی و سازمانی

پلن های کوچینگ مدرسان و مدیران

بهبود عملکرد مدرسان و مدیران
150 هزار تومان
 •  توسعه فردی مدیران و مدرسان زبان
 •  انضباط شخصی و سازمانی
 •  تبلیغات آموزشگاه زبان
 •  تصمیم گیری شخصی و سازمانی
 •  یافتن نقاط قوت شخصی و سازمانی
 •  تصمیم گیری شخصی و سازمانی
فهرست