این یک مسابقه زمان دار است. در هر سوال 1200 ثانیه به شما داده می شود. حاضری?

1200
0%

1.Very ………… people fly just because of terrorist activities.

درست! غلط !

People اسم جمع است و با آن معرف های قابل شمارش به کار مي‌رود. قبل از many ، very نمي‌تواند بیاید اما قبل از few مي‌توان از very استفاده کرد

2.Johnny is a keen player but unfortunately he has…………skills.

درست! غلط !

گزینه Skills به صورت جمع نوشته شده پس قابل شمارش است و با توجه به معنی جمله که به (کم) اشاره دارد از few استفاده مي‌کنیم.

3. If we don't move faster, we'll miss our transfer to Munich. There isn't………… time to waste.

درست! غلط !

گزینه B در جملاتی که فعل منفی دارند از any استفاده مي‌کنیم. همچنین با توجه به معنی جمله متوجه میشویم منظور هیچ زمانی برای تلف کردن است.

4. Unfortunately, I haven't got…………time for watching TV.

درست! غلط !

گزینه C. با توجه به فعل منفی گزینه B حذف مي‌شود چون no با فعل مثبت به کار مي‌رود. گزینه Dهم برای اسامي‌قابل شمارش به کار مي‌رود و حذف مي‌شود. با توجه معنی جمله متوجه مي‌شویم گزینه C درست است.

5. You can buy these maps at ......... station. They all have them.

درست! غلط !

گزینه D بعد از Some /a lot of , several اسم به صورت جمع به کار مي‌رود اما بعد از جای خالی اسم مفرد وجود دارد. پس این گزینه ها حذف مي‌شوند و گزینه D درست است چون بعد از any اسم به صورت مفرد مي‌آید.

6. As a compilation of useful details, a weekly magazine commends in several respect.

درست! غلط !

گزینه D بعد از several اسم به صورت جمع مي‌آید نه مفرد: respects

7. Through aquaculture, or fish farming, more than 500 million tons of fish are produced Each years.

درست! غلط !

گزینه D بعد از each اسم به صورت مفرد مي‌آید نه جمع: year

8. The legal system has much safeguards to protect the right of a defendant to an impartial jury.

درست! غلط !

گزینه A درست است. چون safeguards اسم قابل شمارش است

9. The mystery bookstore was largely a phenomena of the last decade.

درست! غلط !

گزینه B درست است. چون phenomena جمع است

10. The sycamore has broad leaves with a large amount of pointed teeth.

درست! غلط !

teeth قابل شمارش است و برای آن از the number of استفاده مي‌کنیم.

11. The first of two such investigation requires the students to read continuously over a period of four hours.

درست! غلط !

بعد از two عددی که به دو یا بیشتر اشاره کند) اسم به صورت جمع مي‌آید.

12. A quantitative analysis, using both the computer and quantitative techniques, are used to optimize financial decisions.

درست! غلط !

با توجه به ابتدای جمله و حرف تعریف a باید از فعل مفرد استفاده کنیم: is used to

13. To enter the FBI national Academy, a applicant must be between the age of twenty-three and thirty-four.

درست! غلط !

applicant با حرف صدا دار شروع شده و قبل از آن حرف تعریف an مي‌آید.

14. Of the much factors that contributed to the growth of international tourism in the 1950's, one of the most important was the advent of jet travel in 1958.

درست! غلط !

factors اسم جمع قابل شمارش است و با آن many به کار مي‌رود.

15. Your large as collection of the Williamson College museum of art includes ancient and medieval art, but much exhibits are modern or contemporary.

درست! غلط !

Exhibit به صورت جمع نوشته شده و قابل شمارش است پس با آن many به کار مي‌رود.

16. over the course of history, much civilizations developed their own number systems.

درست! غلط !

civilizations به صورت جمع نوشته شده و قابل شمارش است پس با آن many به کار مي‌رود.

17. Consisting almost entirely of organic material, coal result from the compaction of decayed plants over million of years.

درست! غلط !

زمانی که اسم بعد از of جمع است کمیت نشان دهنده‌ي آن هم باید جمع باشد: millions of years

18. Weighing less than gram at birth, infant kangaroos are reared in their mothers' pouches from birth to roughly seven to ten months.

درست! غلط !

. قبل از اسم مفرد باید حرف تعريف a یا an قرار بگیرد که اینجا چون gram با حروف صدا دار شروع نشده از a استفاده مي‌کنیم

19. The island of Kauai has much streams, some of which have worn deep canyons into the rock

درست! غلط !

stream جمع بسته شده پس قابل شمارش است و به جای much باید از many استفاده کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست